top of page

Siste nytt

Søk
  • Forfatterens bildeFixRegnskap

Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Oppdatert: 27. jun. 2018

Skrevet av: regnskapsstiftelsen.no

Som følge av vedtatte lovendringer i 2017 er NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak endret. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner.

Norsk RegnskapsStiftelse har publisert en endret NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

Følgende lovendringer i 2017 har medført endringer i standarden:

  • Endring av aksjeloven § 3-5 om styrets handleplikt,

  • Fjerning av plikten til å utarbeide årsberetning for små foretak,

  • «Nytt» notekrav om fortsatt drift,

  • Innføring av begrenset regnskapsplikt, og

  • Endret notekrav om egne aksjer.

Endret NRS 8 gjelder for regnskapsår som avsluttes 31. desember 2017 eller senere.

Årsberetning for små foretak

I desember 2017 ble det vedtatt at små foretak skal fritas fra plikten til å avlegge årsberetning. Lovendringen har medført endringer en rekke steder i NRS 8. Blant annet er hele kapittel 9 i NRS 8 fra 2014 tatt ut.

Små foretak som ønsker å utarbeide en skriftlig redegjørelse for regnskapsåret kan velge å utarbeide denne i samsvar med regnskapsloven § 3-3a. Dersom små foretak frivillig velger å utarbeide en årsberetning i samsvar med regnskapsloven § 3-3a, anbefales det i NRS 8 at dette fremkommer innledningsvis i årsberetningen. NRS 16 Årsberetning er den relevante standarden når små foretak frivillig velger å utarbeide en slik årsberetning. Dersom det utarbeides en årsberetning i samsvar med regnskapsloven, og det frivillig utarbeides konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet.


Resultatdisponeringen

For små foretak var resultatdisponeringen tidligere regulert i regnskapsloven § 3-3 fjerde ledd – «Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet». Denne bestemmelsen er opphevet og regnskapsloven inneholder ikke lenger regulering av resultatdisponeringen for små foretak.

NRS 8 er endret som følge av dette, og er nå begrenset til en anbefaling om at resultatdisponeringen vises i tilknytning til resultatregnskapet. Dersom resultatdisponeringen ikke vises i tilknytning til resultatregnskapet fremgår det av standarden at det bør vurderes om det er nødvendig å presentere en egenkapitalnote. Se NRS 8 punkt 5.3.1 og 3.1.

136 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page