top of page

Siste nytt

Søk
  • Forfatterens bildeFixRegnskap

Regelendringer fra 1. juli 2018

Oppdatert: 27. jun. 2018

Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2018 på Finansdepartementets ansvarsområde.


Ny boliglånsforskrift Finansdepartementet har fastsatt en ny boliglånsforskrift som trer i kraft 1. juli. Både de generelle kravene, bankenes fleksibilitetskvote og de særskilte kravene for Oslo videreføres i den nye forskriften, som skal gjelde frem til 31. desember 2019.

Forskriften åpner for at bankene kan gi en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften. Denne fleksibilitetskvoten er 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal, med unntak av i Oslo, der den er 8 prosent.


Forsinkelsesrente Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2018. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 380 kroner.

Forsinkelsesrente fastsettes halvårlig hver 1. januar og 1. juli.


Avgiftsfritak for snøscootere og ATVer som benyttes i reindriftsnæringen I budsjettet for 2018 varslet regjeringen at det vil innføres fritak for engangsavgiften, og fradragsrett for merverdiavgift for anskaffelser, drift og vedlikehold av snøscootere og terrenggående motorsykler (ATVer) som brukes i reindriftsnæringen. De nærmere vilkårene reguleres i forskrift. I tråd med forutsetningene i budsjettet for 2018, og omtalen i Revidert nasjonalbudsjett 2018 vil endringene tre i kraft 1. juli 2018.


Engangsavgiften for ladbare hybridbiler I behandlingen av 2018-budsjettet vedtok Stortinget å differensiere vektfradraget for ladbare hybridbiler i engangsavgiften etter elektrisk rekkevidde fra 1. juli 2018. Fra og med 1. juli må ladbare hybridbiler ha registrert elektrisk rekkevidde på minst 50 km for å oppnå maksimalt fradrag. Kjøretøy med kortere elektrisk rekkevidde enn 50 km får en andel av det maksimale fradraget. Andelen beregnes som forholdet mellom kjøretøyets registrerte elektriske rekkevidde og den nødvendige rekkevidden for å få maksimalt fradrag.

Overføring av oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet Skattedirektoratet blir klageinstans på tre nye områder fra 1. august 2018. Endringen gjelder vedtak om fastsetting av skatt på inntekt og formue, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift når klagegjenstanden er under 25 000 kroner og ikke er av prinsipiell art, og for vedtak om skattebegrensning ved liten skatteevne. Skattedirektoratet blir også klageinstans for vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven som fattes etter 18. august 2018. For disse vedtakene blir skattekontorene ny førsteinstans.

116 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page